Vedtægter for Egå Risskov Cykel Club (ERCC).

§1
Klubbens navn er Egå Risskov Cykel Club - dens hjemsted er Egå/Risskov og www.ERCC.dk.

§2

Klubbens formål er at virke for cyklesportens fremme, specielt landevejssporten, fremme det gode kammeratskab og styrke det sociale sammenhold. Klubben tilstræber at kunne tilbyde mindst 2 niveauer.

§3

Enhver person der ønsker det kan ved henvendelse til bestyrelsen optages som medlem af Egå Risskov Cykel Club.

§4

Størrelsen af det årlige kontingent for klubbens medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder 1 gang årligt i januar måned. Såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt kan det medføre slettelse af klubbens medlemsliste. Genoptagelse i klubben kan først finde sted efter betaling af restance herunder sædvanlige rykkergebyrer. Melder et medlem sig ud af klubben tilfalder det for meget betalte kontingent klubben.

§5

Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler mod klubbens vedtægter, modarbejder klubbens interesser eller på anden måde udviser adfærd, der er skadelig for klubben, kan han/hun udelukkes af bestyrelsen. Udelukkelsen har virkning fra det tidspunkt hvor bestyrelsen træffer beslutningen. Hvis medlemmet ønsker det kan afgørelsen forelægges til efterprøvelse på den første ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan ændre bestyrelsens beslutning såfremt der er almindeligt stemmeflertal herfor.

§6

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed afholdes en gang årligt i januar/februar måned. Enhver generalforsamling sammenkaldes med 21 dages skriftlig varsel til medlemmerne og skal indeholde oplysninger om dagsordenen. Forslag der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et medlemsmøde som optakt til den kommende sæson. Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med 14 dages skriftlig varsel når bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig anmodning til bestyrelsen derom, ledsaget af oplysninger om de emner der ønskes behandlet.

§7

Generalforsamlingen afgør som regel sagerne ved simpel stemmeflertal. Ændring i lovene kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Dog kræver lovændringer eller tilføjelser til paragrafferne 1, 2 og 3 at vedtagelsen sker med 2/3 af antallet af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af antallet af klubbens stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling kan ændringer i paragrafferne 1, 2 og 3 vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

§8

Klubbens medlemmer skal i forbindelse med træning overholde den gældende færdselslov til enhver tid.

§9

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer der er fyldt 15 år, ikke er i kontingentrestance, eller har anden forfalden gæld til klubben.

§10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen i ulige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem og i lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På hver generalforsamling vælges en suppleant. Formanden vælges og resten af bestyrelsen supplerer sig selv.

§11
 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Fremlægning af klubbens regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg.

  6. Eventuelt.

Ulige årstal er følgende på valg
Formand.
1 bestyrelsesmedlem.
1 best. suppleant.

Lige årstal er følgende på valg.
3 bestyrelsesmedlemmer.
1 best. suppleant.

§12

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning i overensstemmelse med klubbens love.

§13

Stemmeafgivning på generalforsamlingen kan kun ske ved personligt fremmøde. Afstemningen sker almindeligvis ved håndsoprækning. Såfremt der fra generalforsamlingen forlanges skriftlig afstemning foretages dette.

§14

Bestyrelsesmøder afholdes efter tilsigelse fra formanden eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med minimum 3 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede og når samtlige bestyrelsesmedlemmer er indvarslet. Afgørelse vedtages ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afgørelser af almindelige småsager vedrørende forretningsgangen i klubben kan træffes på uindvarslede møder med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Stemmer godkendes når de fraværende medlemmer omgående orienteres om eventuelle beslutninger samt at der optages referat.

Såfremt der er valgt en rytterrepræsentant skal denne indkaldes til bestyrelsesmøderne og er stemmeberettiget. Ingen medlemmer udenfor bestyrelsen er berettiget til at indgå forpligtelser for klubben, herunder indgå sponsoraftaler, lejeforhold omkring lokaler og materiel, medmindre dispositionerne er godkendt af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.

§15

Kassereren er ansvarlig for at klubbens regnskab føres på forsvarlig måde. Regnskabsåret er fra 01/01 – 31/12. Kassereren må kun ligge inde med et beløb på kr. 10.000, resten indsættes på konto i pengeinstitut.

§16

Beslutning om klubbens opløsning kan kun ske når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 heraf stemmer derfor.
Klubbens eventuelle formue og andre værdier skal tilflyde medlemmerne i lige dele uanset anciennitet.

§17
 
Nærværende bestemmelser der er vedtaget den 02. februar 2013 træder i kraft straks.

Seneste nyheder

Forum

Vores sponsorer